Ga naar inhoud
nog enkele flats beschikbaar.... nog enkele flats beschikbaar.... iets voor u?

Disclaimer

DISCLAIMER E-MAIL
De inhoud van ASR e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de ASR stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van de ASR ontvangt, vragen wij dat te melden aan de ASR en de e-mail te wissen.
DISCLAIMER WEBSITE
1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De ASR kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de ASR.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek anders dan hierna toegestaan in huidige gebruiksvoorwaarden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ASR verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.?Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
3. Aanbrengen van links naar een website beheerd door ASR.
Links naar ASR-websites?U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de ASR-websites. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de ASR-website moet duidelijk zichtbaar zijn.
De integratie van het beschikbare videomateriaal geeft u niet het recht de ASR op enige wijze te associëren met uw site.?U respecteert de context waarbinnen u het beschikbare videomateriaal op de ASR-websites wordt aangeboden. De ASR blijven uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van het door haar ter beschikking gestelde videomateriaal, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart de ASR tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. De ASR hebben het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde videomateriaal op uw website. Ook behouden de ASR zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.
4. Links naar andere websites beheerd door ASR
Deze website bevat links naar andere ASR-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites (zoals Asresidenties.be).
5. Links naar websites beheerd door derden
De ASR-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De ASR controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de ASR en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de ASR de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.

7. Klachtenprocedure
Anonieme klachten zijn niet toegestaan. ASR zijn enkel verplicht een klacht te behandelen indien deze worden geuit via de hieronder bedoelde kanalen en vergezeld gaan met de hieronder bedoelde identiteitsgegevens zoals ook vereist door het Klachtendecreet van 1 juni 2001 (B.S. 17 juli 2001): voornaam, familienaam, e-mailadres en adres. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.
ASR  zijn niet verplicht enige klacht te behandelen:
bij ontstentenis van de hierboven bedoelde persoonsgegevens;
indien de klacht kennelijk ongegrond is;
indien de klacht geen omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is of indien de klager geen belang kan aantonen.
De weigering om een klacht te behandelen zal steeds worden gemotiveerd.?Klachten kunnen enkel worden geuit door middel van het invullen van de verplichte velden in het daartoe voorziene venster beschikbaar via de corporate website van ASR (www.asresidenties.be) via "contact". Klachten kunnen ook per e-mail worden verstuurd naar info@asresidenties.be.?Klachten geuit via het daartoe voorziene venster op de website van ASR (www.asresidenties.be) worden slechts geregistreerd voor zover u van ons een confirmatie ontvangt per e-mail. Blijft deze confirmatie uit binnen een tijdspanne van 24 uren volgend op het indienen van de klacht, dient u zich opnieuw te registreren. Ingeval van problemen bij het uiten van een klacht, kan u in ieder geval terecht via info@asresidenties.be
8. Aansprakelijkheid van de ASR
De informatie op de ASR-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De ASR streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen de ASR hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.